Wat doe ik

  • Het coördineren, behandelen, ondersteunen, toetsen van aanvragen voor een omgevingsvergunning, melding, afwijking of ontheffing bij de gemeente voor onder andere de activiteit bouwen, het uitvoeren van een werk of werkzaamheid, het handelen in strijd met het omgevingsplan, het brandveilig gebruiken van een bouwwerk, het oprichten of veranderen van een milieu inrichting, het wijzigen van een monument, het slopen van een bouwwerk op grond van het omgevingsplan of in een stads- of dorpsgezicht, het aanleggen of veranderen van een (uit)weg, het kappen van een houtopstand of het aanbrengen van reclame. Maar ook voor de coördinatie van een aanvraag of melding waarvoor het ministerie, de provincie of het waterschap het bevoegd gezag is.

  • Het begeleiden van een omgevingsplan- afwijkingsprocedure, alsmede de toetsing aan de welstandsnota of beeldkwaliteitsplan, beleidsnota of het opstellen van een planschadeverzoek. Alsmede het voeren van een participatie traject, voorlichting- en/of informatie bijeenkomst.

  • Het beoordelen van een bouwplan aan de bouwverordening of het Bbl, zoals een ventilatie, daglicht, warmteweerstandberekening, BENG berekening, Milieuprestatie berekening of asbestinventarisatieonderzoek, branddoorslagberekening, vuurlastberekening of constructieve berekening.

  • Juridische ondersteuning in bezwaar- en beroepsprocedures, zoals het opstellen van een verweerschrift of nota van beantwoording van zienswijzen.

  • Het beoordelen van vooroverleg/schetsplan, principe verzoek of een verzoek voor vergunningvrij bouwen.

  • Het opstellen van een college advies, advies aan de gemeenteraad zoals een verklaring van geen bedenkingen.

  • Maar u kunt mij ook vragen als teamleider, coördinator of als hoofd van uw afdeling of projectleider voor het implementeren van nieuwe wetgeving.

  • Ook ondersteun ik u graag met het schrijven, opstellen en uitvoeren van beleidsplannen, notities, programma’s of verordeningen.